fredag 17 juni 2011

Historielös majoritet utan koll på siffrorna

Pressmeddelande i samband med invigningen av The Glass Factory:
Kostnaderna för den S-styrda majoritetens högrisksäventyr i Boda, Emmaboda kommun, har tillåtits skena iväg på ett oacceptabelt sätt. Men nu när så gigantiska summor har satsats i ett projekt som vi varit emot hela tiden så hoppas vi naturligtvis att museet blir en framgång och inte en ekonomisk stjärnsmäll som drabbar kommunens invånare i form av sämre vård, skola och omsorg. Till detta vill vi bidra efter bästa förmåga. Vi håller också tummarna för att det olyckliga namnvalet, Kulturrevolutionen i Boda, inte skapar irritation utan i bästa fall bara drar ett löjes skimmer över vänsterstyret i Emmaboda kommun.

Vi anser att hela projektet baserar sig på bristfälliga kostnads- och intäktskalkyler och att majoriteten brustit i öppenhet när de inte presenterat tillräckliga underlag inför de beslut som fattats i KS och KF. Ett tydligt tecken på detta är att den inledande investeringen i Boda som godkändes av KF nu har tre till fyrfaldigats – innan till exempel några kostnader för upprustning av ute- och kringmiljön i Boda blivit kända. Dessa investeringar torde uppgå till åtskilliga miljoner till.
Vi fruktar också att beräkningarna av framtida intäkter är en glädjekalkyl och att framtidsvisionen är ett luftslott. Risken att kommunen blir sittande med stora drift- och kapitalkostnader är överhängande.
Att som majoriteten hävda att dessa kostnader inte kommer att drabba ordinarie verksamhet är nonsens – redan nu belastar de till exempel Bildningsnämndens verksamhet. Kommunstyrelsen (KS) har dessutom avtalat att täcka Emmaboda Fastighets AB’s (EMFAB) kostnader (reducerat med hyresintäkter) för projektet, vilket innebär att skattebetalarna i Emmaboda kommun indirekt blir betalningsskyldiga. En enkel jämförelse med din och min privatekonomi är på sin plats. Det finns inte en enda familj där en familjemedlem kan leva loppan och låna en massa pengar utan att det till slut drabbar hela familjeekonomin. Emmaboda Kommunkoncern sitter ihop som en familj, oavsett hur man ser det.
VI är också starkt kritiska till att majoriteten aldrig varit intresserad att diskutera alternativa och mindre kostsamma sätt att visa upp vår nyinköpta glassamling för allmänheten.

Kulturrevolutionen
Det är smaklöst och historielöst att kalla projektet för Kulturrevolutionen – ett namn som stora delar av jordens befolkning förknippar med Kulturrevolutionen i det kommunistiska Kina på 60 och 70-talet. Mellan 750 000 och 1,5 miljon människor beräknas ha dött i Kina under dessa år på grund av förföljelser, svält och ideologisk utrensning.
Intellektuella, lärare och konstnärer som på lösa grunder ansågs ha förrått den ursprungliga revolutionen var främsta måltavlorna. Studenter och tjänstemän i städerna tvångsförflyttades ut på landsbygden för att de ”blivit veka”. •
Att döpa ett projekt med konsten i centrum efter en rörelse som systematiskt förföljde och mördade konstnärer är väldigt olämpligt. I bästa fall drar det bara ett löjes skimmer över Emmaboda kommun och Boda.

Upphandlingar
Det är orättvist och förmodligen olagligt att lokala företag inte fick vara med och tävla om installationsarbetena (värme- och ventilationsanläggningar, komfortkyla och el). Invånarna i kommunen kan därför inte vara säkra på att deras skattepengar har använts så effektivt som möjligt.
Att istället ge uppdraget till ett företag i grannkommunen utan att lägga ut det på anbud är en stark signal som motsäger majoritetens uttalade löften om att Bodaprojektet kommer att gynna det lokala näringslivet.

Vi anser inte att en undantagsparagraf i Lagen om offentlig upphandling (LOU)som majoriteten hänvisar till är tillämplig med de argument som framförts: att Design House Stockholm (DHS) inte var så vana vid LOU och hotade att hoppa av projektet om det inte blev klart för invigning till den 18 juni.

Att LOU ska tillämpas utan undantag vid kommande anbud ursäktar inte detta, enligt oss, uppenbara lagbrott.
Design House Stockholm (DHS)
Att låta ett enskilt företag (DHS) påverka huruvida Lagen om offentlig upphandling tillämpas eller ej är oacceptabelt. Upplägget på hyresavtalet gränsar också till det olämpliga enligt vad Kommunallagen säger om förbud mot gynnande av enskild näringsidkare. Jämförelserna majoriteten gjort med Lessebo kommuns samarbete med New Wave i Kosta Köpmannahus haltar också. Där är New Wave delägare och är med och tar en stor ekonomisk risk. Trots detta har Lessebo blivit fällt för gynnande av enskild näringsidkare i två instanser och bryter alltså mot lagen.

Fakta, bakgrund och jämförelse
Lördagen den 18 juni hålls en stor invigning i de gamla glasbrukslokalerna i Boda, en del av Glasriket. Kommunen, som köpt fastigheterna och glassamlingarna från Orrefors Kosta Boda, har inrett ett museum i lokalerna och företaget Stockholm Design House ska bedriva verksamhet. Mer information finns på Emmaboda kommuns hemsida.

Tidsaxel
22 Juni 2009: Beslut i Kommunfullmäktige (KF) om glasköp, 10MKr. Borgerliga gruppen reserverade sig; ansåg att det inte var en kommunal angelägenhet utan ett riksintresse eller något Orrefors Kosta Boda (OKB) skulle ta hand om.
21 Dec 2009: KF ger ägardirektiv till EMFAB köpa fastighet för 2MKr + borgen. Borgerliga gruppen reserverade sig; ansåg att det inte var en kommunal angelägenhet utan ett riksintresse eller något OKB skulle ta hand om. Kommunen behövde dessutom inte en glasbruksfastighet till – ägde ju redan Johansfors.
27 Sep 2010: KF beslutar att ge ett principiellt godkännande till EMFAB för planerna på ombyggnad av glashyttan i Boda Glasbruk till glasmuseum för 7-10Mkr. Alliansen påtalade bristen på kostnadsberäkningar men gick med på godkännandet med motivet att nu när kommunen köpt glassamling och glasbruksfastighet var det väl bäst att göra något av det hela.
20 Dec 2010: KF beviljar EMFAB borgen för ett lån på 10MKr. Borgerliga gruppen gick med på detta.
Feb 2011: Kostnaderna börja anas/bli kända och pekar mot 35-40MKr exklusive glaset.
7 Mars 2011: KF beslutar att bevilja EMFAB’s begäran om borgen för ytterligare 24MKr till de tidigare 12MK, alltså totalt 36MKr. Borgerliga gruppen yrkade avslag och reserverade sig.

Kulturrevolutionen i Kina
”Kulturrevolutionen startade på ett nytt initiativ av Mao Zedong efter misslyckandet med det stora språnget. Den här gången låg fokus på intellektuella och lärare, som skulle ha förrått den gamla revolutionen. Under kampanjen för att ”rensa klassleden” åren 1968–1971 beräknas mellan 750 000 och 1,5 miljoner människor ha dött.” (Källa: Forum för levande historia)
Så kallade Rödgardister terroriserade på order av Mao intellektuella och lärare i storstäder. Tempel, böcker, målningar och andra kulturföremål förstördes. Personer som pekats ut som kontrarevolutionärer fick göra offentlig avbön inför vrålande folkmassor.
Revolutionära kommittéer, dominerade av armén bildades senare, och genomförde kampanjer för att ”rensa klassleden”.

”Miljoner människor förföljdes under kampanjen. Många omplacerades från administrativt arbete eller chefspositioner till kroppsarbete på landsbygden. Kampanjen inleddes lokalt i slutet av 1967 och avvecklades på de flesta håll under vintern 1968–1969, i vissa områden först 1971. Det kunde räcka med lösa rykten eller oskyldiga uttalanden för att man skulle bli offer för kampanjen.” (Källa: Forum för levande historia)

Kulturrevolutionen har officiellt upphört i Kina men kan i viss mån sägas fortgå än idag. En rad kinesiska intellektuella har fängslats på falska grunder de senaste åren. Som exempel kan nämnas Liu Xiaobo, författaren som hålls fången anklagad för omstörtande verksamhet.
Mycket, mycket mer hittas på nätet genom en enkel google-sökning.

Upphandlingar i Bodaprojektet
Byggentreprenaden har annonserats enligt LOU men installationsentreprenaden (värme- och ventilationsanläggningar, komfortkyla och el) till en kostnad av 19Mkr upphandlades genom så kallad direktupphandling = kommunen vände sig direkt till Hammarstedts i Nybro utan att fråga andra om pris. Man hänvisar till en undantagsparagraf i LOU 4 kap. 5§ 3:e stycket:
Förhandlat förfarande utan föregående annonsering
5 § En upphandlande myndighet får använda förhandlat förfarande utan föregående annonsering vid tilldelning av kontrakt som avser byggentreprenader, varor och tjänster om:
3. det är absolut nödvändigt att tilldela kontraktet, men synnerlig brådska, orsakad av omständigheter som inte kunnat förutses av den upphandlande myndigheten gör det omöjligt att hålla tidsfristerna vid öppet, selektivt eller förhandlat förfarande med föregående annonsering.

Vi delar åsikterna som ett antal lokala företag, som uteslöts från möjligheten att tävla om jobbet, framfört till kommunen:
”Vi anser ej att detta undantag är tillämpligt på detta fall då det snarare är tänkt att täcka en oförutsedd, brådskande händelse typ – taket rasar in p.g.a. snötyngd eller liknande händelse och inte för att täcka beställarens sena handläggning eller oförmåga att inse omfattningen av projektet och vilka åtgärder som erfordras och när dessa ska sättas in för att projektet ska kunna genomföras. ”

Bodaprojektets ekonomi
• Kommunens borgensåtagande för Bodaprojektet: 36 Mkr.
• Total investering (hittills): 36 265 000 kr.
• Kapitalkostnad 2011: 1,6 Mkr
• Kapitalkostnad 2012: 2,7Mkr
• Driftkostnad för fastigheten 2011: 900 000 kr
• Driftkostnad verksamheten 2011: 2,4Mkr
• Driftkostnader 2012 och framåt ej presenterade

Notera 1: EMFAB’s kostnader för Boda-projektet täcks av KS enligt avtal. Skattebetalarna är alltså betalningsskyldiga i slutändan.
Notera 2: I investeringskostnaderna ingår inga investeringar i ute- och kringmiljön. Sådana kommer att bli aktuella men hur många ytterligare miljoner det handlar om har vi ingen aning om.

• 40 000 besökare täcker verksamhetens budget. Design House Stockholm har en vision om 200 000 besökare årligen, baserat på Bodas besökssiffror under den absoluta storhetstiden för svenskt glas och glasriket.

Notera 3: I verksamhetens budget ingår ej driftkostnader för fastigheten och kapitalkostnader, de två senare ska enligt avtalet täckas av KS.
Notera 4: Massmedialt uppmärksammade Kalmar Konstmuseum (på kultursidor i Stockholmspress, SVT med mera) hade 38 000 besökare första året. 2010 hade antalet besökare sjunkit till 22 000. Samhället investerade ca 50Mkr för att få till detta museum. (Källa Sveriges Radios Kulturnytt den 15 februari 2011)
• Hyresavtalet mellan EMFAB och DHS: hyran består av en grundhyra och en rörlig del baserad på DHS intäkter från sin verksamhet i Boda.

Allt är relativt…
• En investering av Emmaboda kommun på 40Mkr motsvarar en investering av Stockholms kommun på nästan 3,7 miljarder kronor – baserat på investerad krona per invånare vid utgången av 2010. (Källa befolkningsstatistik SCB)
Retorisk fråga: Tror ni att Stockholms kommun (Moderatstyrt för övrigt) skulle göra en sådan investering baserat på så undermåliga kalkyler, med så liten insyn i beslutsprocessen och där ett privatägt företag fick styra så mycket?
• 2010 lade kommunen 12Mkr på renoveringen av delar av Bjurbäcksskolans högstadium och under 2011 färdigställs renoveringen av lågstadiet till en kostnad av 20Mkr. Huruvida den länge efterlängtade renoveringen av Lindås skola har påverkats negativt av Boda-projektet eller ej är en fråga om politisk tillhörighet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar