fredag 5 mars 2021

Välkommen på årsmöte

Föredragningslista

Årsmöte 2021-03-12

1. Årsmötets öppnande.

2. Val av ordförande att leda årsmötet.

3. Val av sekreterare för årsmötet.

4. Val av två justerare för årsmötet.

5. Godkännande av föredragningslista. samt fastställande av röstlängd.

6. Godkännande av årsmötets utlysning.

7. Styrelsens verksamhetsberättelse.

8. Fastställande av resultat och balansräkning samt revisorernas berättelse.

9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.

10. Fastställande av medlemsavgiften för år 2022.

11. Förslag från styrelsen (propositioner).

12. Förslag från medlemmarna (motioner).

13. Anteckning om självskrivna ledamöter i styrelsen.

14. Fastställande av antalet ledamöter i styrelsen.

15. Val av ordförande i föreningen.

16. Val av styrelseledamöter.

17. Val av två revisorer med ersättare.

18. Val av valberedning.

19. Val av ombud till förbundsstämma med ersättare.

20. Val av ansvarig för Moderatkvinnorna.

21. Val av ansvarig för Moderata Seniorer.

22. Val av nomineringskommitté för val till kommunfullmäktige 2022.

23. Övriga ärenden.

24. Årsmötets avslutande


Verksamhetsberättelse
för Moderaterna i Emmaboda kommun verksamhetsåret 2020

Styrelsen har under året utgjorts av följande ledamöter samt konstituerade sig efter förra årsmötet enligt följande.

Ordförande Günter Villman

Vice ordf. Leif Karlsson

Sekreterare Sten Olof Johansson

Kassör Stefan Nyström

Ann Helene Jonsson

Emma Åhlander Hansson

Hans Olsson

Teija Karlsson

Suppleanter Sara Magnusson

Eila Medin

Börje Forsberg

Övriga representanter och kommittéer

Representant MQ Ann Sofie Johansson

Representant MS Lars Johansson

Valberedning Ann Sofie Johansson, Ingemar Axelsson, Thomas Gustafson

För representation i kommunfullmäktige, kommunala nämnder och bolag m.m. se bilaga.

Styrelsen har under året hållit fem protokollförda sammanträden.

Föreningens deltagande i olika arrangerade utbildningar och informationsträffar har i skett digitalt i de fallen så förekommit.

Under året har begränsade insatser för medlemsvärvning och kampanjer genomförts p.g.a. rådande pandemi. Digitala lösningar har använts med begränsat resultat.

Våra representanter i kommunfullmäktige, kommunala nämnder och bolag har framgångsrikt drivit viktiga moderata frågor. Ordförandeskapen i social- och bildningsnämnderna har resulterat i att ekonomin i respektives nämnd är i balans och man har kontroll över ekonomin.


Andra viktiga frågor där moderaterna har varit tongivande är bl.a. tryggheten i kommunen där ett moderat initiativ har startats, omorganisationen av biblioteken i kommunen där huvudfokus är skolbiblioteken, arbetet med att skapa en proaktiv socialtjänst har påbörjats, m.m.

Den 31 december 2020 överlämnade Sten Olof Johansson uppdraget som 1:e vice ordförande i kommunstyrelsen till Emma Åhlander-Hansson. Sten Olof kommer stödja Emma under våren – försommaren så övergången sker så smidigt som möjligt.

Sten-Olof Johansson lämnade även sina övriga uppdrag förutom platsen i kommun-

fullmäktige.

Arbetet med att nominera kandidater till Riksdag och region har påbörjats.

Föreningen har under året tappat 10 medlemmar och hade vid årsskiftet 53 medlemmar.

Vi vill tacka de medlemmar som aktivt medverkat i föreningens verksamhet under året för ett väl genomfört arbete.

Emmaboda, 2020-03-01

______________________________ ____________________________

Günter Villman Emma Åhlander-Hansson

______________________________ ____________________________

Stefan Nyström Teija Karlsson

______________________________ ____________________________

Hans Olsson Leif Karlsson

______________________________ ____________________________

Ann Helene Jonsson Sten Olof Johansson

onsdag 6 mars 2019

Moderat tumme upp för Tillväxtforum

Pressmeddelande från Moderaterna i Region Kalmar län den 6 mars 2019

Vid ett möte i måndags kom Region Kalmar län och företrädare för ett antal näringslivsorganisationer överens om att bilda ett tillväxtsforum i länet. På mötet och vid överenskommelsen deltog ordförandena och viceordförandena för regionstyrelsen respektive regionala utvecklingsnämnden.

Moderaterna gick till val på en mer näringslivsvänlig regionpolitik, i samverkan med näringslivets aktörer för att främja tillväxt och regionala utveckling. Vi har motionerat om att regionen ska etablera ett näringslivsråd.

– Vi regionpolitiker behöver varje dag påminna oss själva om att det är företagen, som genom att skapa tillväxt, bidrar till regional utveckling och större resurser till offentliga satsningar i länet. Moderaterna har länge drivit frågan om närmare och mer regelbundna kontakter med länets näringsliv. Det är glädjande att vi nu kan se början på en förändrad attityd mot näringslivet hos majoriteten, säger Malin Sjölander (M), vice ordförande för regionstyrelsen.

– Regionen behöver lyssna mer på sina företagare och fokusera på att skapa förutsättningar för ett växande näringsliv, som genererar fler jobb och större skatteintäkter till exempelvis framtidens sjukvård. Vi Moderater föreslog ett näringslivsråd redan förra året, inför regionbildningen. Vi minns alla den gamla rödgröna majoritetens njugga inställning till företag och företagare, så det är mycket positivt att den inställningen nu ser ut att vara på väg att förändras med den nya majoriteten, säger Pär-Gustav Johansson (M), vice ordförande i Regionala utvecklingsnämnden.

– Länet uppvisar dåliga siffror när det gäller hur företagsklimatet rankas i våra kommuner och bruttoregionalprodukten har gått kräftgång de senaste tio åren, vilket skiljer ut oss i landet. Det var på tiden att majoriteten insåg att den utvecklingen måste vändas tillsammans med näringslivet, säger Main Sjölander (M)– Samtidigt kan jag inte låta bli att le en smula, när majoriteten nu kablar ut det här förslaget på sin facebook-sida. Det här är en direkt parallell till 2009 när Socialdemokraterna i länet till slut tvingades införa det av Alliansregeringen instiftade vårdvalet. Då döpte man det demonstrativt till Hälsovalet istället. Näringslivsråd/Tillväxtforum är bara olika ord för samma sak; är det så farligt att erkänna goda borgerliga och moderata idéer? säger Pär-Gustav Johansson.

Handlingar inför årsmötet den 8 mars 2019

Föredragningslista 

Årsmöte 2019-03-08

1. Årsmötets öpp
nande.
2. Val av ordförande att leda årsmötet.
3. Val av sekreterare för årsmötet.
4. Val av två justerare för årsmötet.
5. Godkännande av föredragningslista samt fastställande av röstlängd.
6. Godkännande av årsmötets utlysning.
7. Styrelsens verksamhetsberättelse.
8. Fastställande av resultat och balansräkning samt revisorernas berättelse.
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
10. Fastställande av medlemsavgiften för år 2019.
11. Förslag från styrelsen (propositioner).
12. Förslag från medlemmarna (motioner).
13. Anteckning om självskrivna ledamöter i styrelsen.
14. Fastställande av antalet ledamöter i styrelsen.
15. Val av ordförande i föreningen.
16. Val av styrelseledamöter.
17. Val av två revisorer med ersättare.
18. Val av valberedning.
19. Val av ombud till förbundsstämma med ersättare.
20. Val av ansvarig för Moderatkvinnorna.
21. Val av ansvarig för Moderata Seniorer.
22. Övriga ärenden.
23. Årsmötets avslutande.
 

Verksamhetsberättelse

Klicka på länken nedan för att läsa dokumentet:

torsdag 23 augusti 2018

Moderaterna i Emmabodas valfolder

Nu är den här, vår valfolder som också skickas ut till hushållen i kommunen tillsammans med våra valsedlar.
Där kan du läsa våra förslag för:
 • Våra äldre
 • Barnfamiljer
 • Skolan
 • Miljön
 • Näringsliv och utveckling
 • Trygghet och tillgänglighet
Har du inte fått den/tappat bort den?
Inga problem. Här kan du läsa hela foldern digitalt.

lördag 18 augusti 2018

Moderaterna i Emmabodas politik för en hoppfull framtid

Nu är det här, vårt politiska handlingsprogram för Emmaboda kommun. Vi kommer att presentera det del för del på den här sidan och på vår Facebook-sida, men du kan läsa hela här och nu, om du vill!

Läs hela vårt program här!

Här är våra politiker

torsdag 3 mars 2016

Dags för årsmöte

Årsmötet hålls fredagen den 11 mars klockan 18:00 på Nöjes och Cateringrestaurangen på i Bowlinghallen i Emmaboda.

Anmälan senast den 8:e mars till:

Eila Medin 072-501 16 23, eilamedin@hotmail.se eller
Sten Olof Johansson 070-633 32 32, stenolof-johansson@telia.com

Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast den 7 mars.

Här kan du läsa verksamhetsberättelsen


torsdag 4 februari 2016

Motioner till årsmötet

Fredagen den 11 mars är det dags för Nya Moderaterna i Emmabodas årsmöte. Alla medlemmar hälsas välkomna och kommer att få inbjudningar hem i brevlådan.

Eventuella motioner ska vara styrelsen tillhanda senast den 7 mars för att de ska hinna behandlas i tid.

fredag 13 november 2015

…men en prognos ska åtminstone ta med kända uppgifter

Idag bemöter Ann-Marie Fagerström (S) Moderaterna i Barometern. Artikeln finns att läsa på nätet, gårdagens som innehåller vår kritik gjorde det inte när detta inlägg publicerades. Fagerström viftar bort vår kritik och säger att en prognos är bara en prognos. Siffrorna justeras nästa år när vi vet mer. Men Moderaterna anser att ett prognostiserat resultatet i ett budgetförslag alltid ska ta hänsyn till kända kostnader. 

Att i sitt budgetförslag inte ta med kända och kommande minusposter vi är överens om är antingen ren och skär försumlighet eller medvetet missledande av medborgarna och de folkvalda i fullmäktige som ska ta ställning till budgetalternativen.

Moderaterna och Alliansen har i sina budgetförslag under mer än två mandatperioder föreslagit valfrihetsreformer och genomlysning av den kommunala verksamheten. Vi har gjort det för att det kan leda till bättre kvalitet inom välfärden och att skattebetalarnas pengar används mer effektivt. Det ger en bättre ekonomi på sikt och utrymme för fler välfärdssatsningar. Det är att leda kommunen på ett ansvarsfullt sätt. Varje gång har Socialdemokraterna och partierna de regerat med sagt nej. Det är att mot bättre vetande stänga dörren till förbättringsmöjligheter.

Socialdemokraterna i Emmabodas enda lösning på ekonomiska utmaningar är skattehöjningar eller att staten griper in och räddar situationen. Staten höjer till exempel skatten på tobak för att folk ska röka mindre. Hur återkommande skattehöjningar på arbete då ska leda till mer och fler jobb, som ger ökade resurser till vård, skola och omsorg, är för Moderaterna en gåta.


onsdag 11 november 2015

Mörkläggning eller felräkning i den röda majoritetens budget?
Pressmeddelande 2015-11-11

Den röda majoriteten och Alliansen har presenterat varsitt budgetförslag som vid en första anblick skiljer sig åt väldigt lite. Båda sidor vill till exempel satsa 3,5 Mkr på personalförstärkningar för det nya LSS-boendet från och med 2017. Båda sidor vill också återställa underskottet 2014 över de kommande tre åren, vilket kommunallagen föreskriver att kommunen ska göra om inga synnerliga skäl föreligger. Den stora skillnaden är att det i majoritetens budget för 2017 fattas nästan 3 Mkr till dessa åtgärder, pengar som kommunen måste spara på annan verksamhet istället.

Det allvarliga i det här att detta budgethål inte nämndes med en rad i majoritetens budgetförslag. Resultatet som de angett för 2017 blir i själva verket mycket lägre och räcker inte till återställningen. Majoriteten fick chansen att förklara sig för Alliansen och medborgarna innan beslut fattades på fullmäktige, men vägrade att svara på varför man utelämnat en så viktig uppgift i sitt budgetförslag.

– Jag vill helst tro att den röda majoriteten har räknat fel och i så fall hade det varit klädsamt om de erkänt detta. Det enda alternativa svaret jag ser är att majoriteten medvetet har försökt mörka det här inför budgetdebatten, säger Sten Olof Johansson (M), gruppledare för Moderaterna.

Alliansen gör en försiktigare ekonomisk framtidsbedömning än den röda majoriteten. I vårt budgetförslag för 2016 är vi mer återhållsamma i tilldelningarna till nämnderna. Vi förslår till exempel 700 000 kronor mindre än majoriteten i ramökning till Socialnämnden. I gengäld är vi frikostigare än dem 2017. De ekonomiska skillnaderna kan alltså verka små men innebär i praktiken att kommunen med vårt förslag kan göra lagstadgade återställningar av underskottet och satsa på LSS-boendet – utan att spara ytterligare inom verksamheterna. Dessutom vill vi genomföra valfrihetsreformer och genomlysning av alla verksamheter. Det skulle kunna förbättra kommunens ekonomi ytterligare.

Genom att lägga en återhållsam och ansvarsfull budget vill vi bespara verksamheterna från chockåtgärder i framtiden.

– Den röda majoritetens budget innehåller en dold besparingsbomb på nästan 3 Mkr som exploderar 2017. Ska majoriteten strunta i återställningskravet? Eller tänker de säga upp personal och försämra kvaliteten, kanske rent utav lägga ner verksamheter, inom välfärden? säger Sten Olof Johansson (M)

Läs Alliansens budgetförslag här

fredag 29 maj 2015

Eila Medin ny ordförande


Pressmeddelande 2015-05-29

Eila Medin, Emmaboda, blir ny ordförande för Moderaterna i Emmaboda kommun. Hon efterträder Ingvar Gustavsson, Emmaboda, som tidigare meddelat att han önskar avsäga sig sitt uppdrag.

Eila Medin har en långvarig yrkesbakgrund inom sjukvården och jobbade som socialchef i Emmaboda kommun fram tills tidigare i år, då hon gick i pension.
– Jag tackar för det här förtroendet och ser verkligen fram emot uppdraget, sa Eila Medin till närvarande medlemmar på föreningsmötet i torsdags kväll.

Avgående ordförande Ingvar Gustavsson, som ledde partiet genom en lokalt framgångsrik valrörelse, avtackades med en minnesgåva.

På efterföljande möte med vår fullmäktigegrupp nominerades också Teija Karlsson, Emmaboda, som nu är ersättare, att bli ordinarie ledamot för Moderaterna i Teknik- och fritidsnämnden efter Cecilia Thuresson som avsagt sig sitt uppdrag. Till ersättare efter Teija Karlsson nominerades Emmie Viding, Emmaboda. Dessa två val görs slutligen av kommunfullmäktige i Emmaboda kommun.

För mer information
Eila Medin, mobil 072-501 16 23

Ingvar Gustavsson, mobil 070-628 40 65

onsdag 25 februari 2015

Verksamhetsberättelse inför årsmötet


Den 6 mars har Moderaterna i Emmaboda årsmöte. Du som är medlem har fått en inbjudan i brevlådan - glöm inte bort att anmäla dig. Nedan kan du läsa vad vår styrelse haft för sig under året.

Verksamhetsberättelse 2014

fredag 17 oktober 2014

Skattehöjningen ett misslyckande för Socialdemokraterna

Det var redan förra året känt att det fanns en överhängande risk för att kommunen skulle drabbas av ett större underskott för 2014. Moderaterna i Emmaboda och Alliansen föreslog då andra åtgärder, som vi ville pröva före en skattehöjning, för att stärka ekonomin. Majoriteten sade nej och har sedan dess inte presenterat några långsiktiga lösningar för en ekonomi i balans.

– När valstugan är stängd slår Socialdemokraterna till med en skattehöjning. Om detta eller kommunens ekonomiska problem hörde vi ingenting under valrörelsen. Socialdemokraterna har inte ägnat en tanke åt vad de kan göra annorlunda utan har som enda lösning att debitera medborgarna för sina egna misslyckanden, säger Sten Olof Johansson (M)

Moderaterna har länge velat pröva om andra utförare kan utföra viss kommunal verksamhet bättre och billigare och efterlyst valfrihetsreformer samt en rejäl genomlysning av organisationen för att se hur vi kan använda medborgarnas skattepengar effektivare. Socialdemokraterna har hela tiden sagt nej.
– Med vår politik finns det åtminstone en chans för ett bättre näringslivsklimat och ökad kvalitet inom välfärden, vilket kan leda till fler jobb, inflyttning och ökade skatteintäkter. Men Socialdemokraterna blundar för dessa möjligheter av ideologiska skäl, säger Sten Olof Johansson (M)

Inför förra budgeten varnade vi tillsammans med Alliansen för ett underskott på 5,6 MSEK som Socialdemokraterna valde att trolla bort genom tveksam bokföring och hantering av skulder. Detta har nu slagit tillbaka och utgör en stor andel av det prognosticerade underskottet på 9 MSEK för året.
– Det är magstarkt att som Ann-Marie Fagerström skylla på mindre pengar från staten, när de generella statsbidragen till landets kommuner ökade med över 50 procent under Alliansregeringen. Att dessutom påstå att man sänkte skatten 2011 är direkt felaktigt. Det handlade om en skatteväxling med landstinget när landstinget tog över hela ansvaret för kollektivtrafiken. För Emmabodaborna märktes det ingen skillnad i plånboken, säger Sten Olof Johansson.fredag 26 september 2014

Moderaternas nya fullmäktigegrupp

Nu kan vi med stolthet presentera vår nya fullmäktigegrupp. Moderaterna behåller sina sju mandat från förra mandatperioden.

Ordinarie

 1. Sten Olof Johansson, Företagare, Emmaboda
 2. Emma Åhlander Hansson, Musiklärare, Emmaboda
 3. Ann Helene Jonsson, Ekonomiassistent, Emmaboda
 4. Leif Karlsson, Företagare, Emmaboda
 5. Stefan Nyström, Målare, Broakulla
 6. Cecilia Thuresson, Utbildningsledare, Emmaboda
 7. Berthold Andersson, Civilingenjör, Lindås

 

Ersättare

 1. Ingvar Gustavsson, Bankdirektör, Emmaboda
 2. Eva Regin-Johnston, Grafisk formgivare, Vissefjärda
 3. Tina Moberg, nattportier, Emmaboda
 4. Johan Forsberg, försäljare, Vissefjärda
 
 
Våra kandidater längre ner på listan kommer också att finnas med i det politiska arbetet under mandatperioden på olika sätt. Mer information om dem och namnen ovan hittar du under fliken Våra kandidater på denna blogg.

fredag 19 september 2014

Personvalet klartNu är det klart vilka kandidater som våra väljare valt att kryssa på valsedeln. Det är roligt att väljarna belönat så många av våra kandidater som har synts i valrörelsen. 

Och det känns också bra inför framtiden att väljarna gett ett så starkt stöd till våra två toppkandidater som båda blir personvalda eftersom de vardera kryssats av mer än 5 procent av de moderata väljarna. De har nu ett starkt mandat att bedriva en aktiv oppositionspolitik de närmaste fyra åren.


måndag 15 september 2014

Vi gjorde bra ifrån oss och står starka.

Tack alla kandidater som kampanjat för oss i valrörelsen. Aldrig förr har så många gjort så stora insatser för vårt parti i Emmaboda. 
Därför kändes valresultatet extra tråkigt, både i riksdagsvalet, landstingsvalet men kanske framför allt kommunvalet. Alla väljare som berättade för oss att de ville se en politisk förändring i Emmaboda kommun valde uppenbarligen att lägga sin röst på ett annat parti istället. Men när allt har börjat smälta in finns det ändå ljuspunkter och styrkor att bygga vidare på under mandatperioden.

Moderaterna i Emmaboda behåller sin position som största Alliansparti i kommunen. Valresultatet är ännu inte helt fastställt men vi backar bara 0,5 procentenheter, vilket är mycket bra i jämförelse med Moderaterna i andra kommuner i läner. Våra kampanjer, vårt handlingsprogram och vår starka kommunvalsedel har uppenbarligen gjort skillnad. Alla partier förutom V och SD backade i kommunvalet i Emmaboda.

På detta ska vi bygga vidare. I riksdagen vet vi inte vad som kommer hända. I skrivande stund har Löfven börjat sitt regeringsbildande, men hur den kommer att se ut och hur länge den sitter är omöjligt att sia om. Här i Emmaboda, däremot, står det klart att Socialdemokraterna gjorde ett dåligt val och tvingas söka stöd från V för att tillsammans med MP kunna bilda majoritet. Vi är alltså förskonade från att ha SD som vågmästare som i 9 av länets 12 kommuner.

Allt detta gör att vi Moderater kan föra en aktiv och kritiskt granskande oppositionspolitik under de fyra kommande åren samtidigt som vi presenterar en alternativ politik som är bättre för Emmaboda.

Tack igen – nu vilar vi oss en stund innan vi tar nya tag.

söndag 14 september 2014

Moderaterna i Emmaboda ber om ditt förtroende


Idag kan du rösta för en förändring i Emmaboda kommun. Mer valfrihet, mer välfärd för skattepengarna och ett politiskt ledarskap som vill föra Emmaboda framåt. Passa samtidigt på att rösta för fortsatt tillväxt och fler jobb i landet, en nära sjukvård och tre starka sjukhus i länet.
Med denna politik söker vi ditt förtroende idag.

Vi har under valrörelsen dagligen presenterat olika delar ur vårt handlingsprogram på denna sida. Tillsammans utgör delarna en politik som ser hela Emmaboda kommun och för samhället framåt. Du hittar hela programmet under fliken Vår politik

Här hittar du även Moderaterna i Landstinget i Kalmar läns sjukvårdsprogram för vår kommun         (i högerspalten på denna sida), ett antal punkter om vad vi vill göra där du bor.

Sjukvårdsprogrammet för hela länet hittar du här. Det kan enkelt sammanfattas med att vi vill föra enklare vardagssjukvård närmare dig.Fler läkar- och sjuksköterskemottagningar, mer samverkan mellan kommun och landsting, större möjligheter för dig att påverka din egen sjukvårdssituation. Men vi vill också som enda parti på ett tydligt sätt stärka länets tre sjukhus genom att specialisera dem. Vi tror att du är beredd att åka lite längre för planerade vårdinsatser om du vet att du får den bästa vården. Vi är övertygade att detta också är en förutsättning om vi ska kunna behålla alla sjukhus i länet.

Mot oss står de rödgröna partierna och SD. Fyra partier som inte har någon jobbpolitik och klumpar ihop människor i grupper. De rödgrönas politik innebär mindre tillväxt, den gör det svårare att bo och verka på landsbygden och den ger mindre skatteintäkter till vård, skola och omsorg. SD har en politik som utesluter stora grupper i vårt samhälle och säger att alla människor inte är lika mycket värda.

Rösta på Moderaterna i alla tre valen idag och du vill ha ett öppet Sverige som går framåt.

lördag 13 september 2014

Fakta mot svartmålning

I valrörelsens elfte timme lägger vi upp lite officiell statistik som kan vara värt att tänka på när S, V, MP och SD svartmålar Sverige. Din röst påverkar Sveriges framtid. En moderatledd regering innebär en politik för fler jobb, större tillväxt och mer resurser till välfärden.Investeringar

Emmaboda har genomfört stora investeringar de senaste åren, bland annat inom för- och grundskola. Investeringar som varit angelägna för att vi ska vara en attraktiv kommun. Dessa investeringar har inte varit möjliga att finansiera med egna medel. Kommunen har tvingats till en utökad upplåning med större ränteutgifter och svagare finansiell ställning som resultat av detta. 
Därför måste nya investeringar de närmaste åren finansieras med egna medel och låneskulden amorteras. En plan för finansiering av nya investeringar och amortering under de närmaste fem åren bör upprättas då vi befinner oss i ett läge där ytterligare investeringar för att öka kommunens attraktivitet för och service till medborgarna är angelägna.
 Moderaterna vill: 
 • Upprätta en långsiktig investeringsplan. 
 • Upprätta en finansierings- och amorteringsplan. 
 • Minska lånefinansieringen och i första hand finansiera nya investeringar med egna medel.
Fram till valet presenterar vi delarna i vårt handlingsprogram i olika inlägg här på bloggen. Du hittar hela programmet under fliken Vår politik.

fredag 12 september 2014

Fagerström bemöter med anklagelser

I en annons i Emmaboda Tidning i onsdags ställde Moderaternas ordförande fem frågor till kommunalrådet Ann-Marie Fagerström (S). Annonsen innehöll också information om vår lokalpolitik. Frågorna handlar om den politik Fagerström har fört under mandatperioden och är högst ansvarig för. Som oppositionsparti har Moderaterna väljarnas ansvar att granska denna politik och stå för ett alternativ.
Ann-Marie Fagerström väljer att besvara dessa frågor genom att i tidningen Barometern idag anklaga Moderaterna för att vara osportsliga (artikeln finns inte på nätet än). Men hon svarar inte på frågorna.

Hennes tal om att hon inte har möjligheter att svara är rent trams. Hon har alla kanaler till sitt förfogande: Sociala medier, traditionella medier och samtal och debatt i valrörelsens slutskede.

Det bör noteras att Socialdemokraterna hade en egen helsidesannons i Emmaboda Tidning. Den bemöter vi Moderater genom att i valrörelsens slutskede kampanja mer intensivt än någonsin för att vinna väljarnas förtroende.

Ingvar Gustafssons frågor i vår annons är ett öppet brev till Ann-Marie Fagerström och Socialdemokratin i Emmaboda. Öppna brev till politiska motståndare är ett vanligt grepp i den politiska debatten. Senast i torsdags skickade Fagerströms partivän Lena Segerberg (S), landstingsråd i Landstinget i Kalmar län, ett öppet brev till Johan Gustafsson (M), också landstingsråd. Att vi i vårt brev ställer relevanta frågor om den faktiska politiken som Fagerström har fört här i Emmaboda och att Segerberg kommer med ett rent lögnaktigt påstående om vad Gustafsson vill göra i framtiden är ett ämne för en helt annan debatt.

Fagerströms svar på vårt öppna brev är alltså att anklaga oss för att vara osportsliga. Första intrycket är att hon inte vill ge väljarna tydliga besked. Men när man tänker efter så är det i sin tur ett tydligt svar till både oss och väljarna.

Genom sitt agerande har Ann-Marie Fagerström ännu en gång gjort det tydligt att Emmaboda kommun behöver ett nytt politiskt ledarskap.

S-löfte drabbar Emmabodas ekonomi och äldre

Socialdemokraternas löfte i dagens Barometer om mer pengar till kommunen och trainee-jobb vid en Socialdemokratisk valseger är ett löfte de inte kommer att kunna uppfylla.

Förslaget om trainee-jobb har underkänts av Vårdförbundet och kan vara oförenligt med EU-lag.
Vården och omsorgen skulle få lägga mycket resurser på att handleda outbildade praktikanter istället för att ta hand om våra sjuka och äldre. Enligt S-förlaget ska staten finansiera dessa platser inledningsvis men sen är förhoppningen att Emmaboda kommun ska ta över finansieringsansvaret.


Mer pengar till kommunen ligger helt i linje med Socialdemokraternas strategi att lova allt till alla. Den budget som S på riksnivå går till val på är kraftigt underfinansierad med miljardstora hål. Den innehåller också förslag om kraftiga skattehöjningar som slår direkt mot jobben. Sammantaget kommer detta att leda till ökat budgetunderskott, minskat förtroende för svensk ekonomi och mindre skatteintäkter. Som i sin tur ger mindre resurser till välfärd i Emmaboda kommun och stigande ungdomsarbetslöshet. Arbetslösheten i länet minskar för övrigt snabbast i landet sen en tid tillbaka.


Dessutom måste S samregerar med V och MP, två partier som vill gå ännu längre vad det gäller skattehöjningar mot fler jobb.

Attraktiv arbetsgivare

För att i framtiden kunna rekrytera de medarbetare vi behöver måste kommunen upplevas som en attraktiv arbetsgivare. Medarbetarna är kommunens viktigaste tillgång. Deras kompetens, engagemang och bemötande är avgörande för kvaliteten i verksamheten. Vägen till engagerade och positiva medarbetare stavas öppenhet, delaktighet, korta beslutsvägar och gott ledarskap.
 
Genom kontinuerlig kompetensutveckling, nya arbetsformer och stimulerande arbetsmiljö kan kommunens tillgång till kvalificerade och kompetenta medarbetare tryggas. Kommunen bör utveckla särskilda strategier för hur den kan bli en ännu attraktivare arbetsgivare. 
 
Moderaterna vill: 
 • Erbjuda kompetensutbildning. 
 • Införa utvecklingskonton. 
 • Sätta upp tydliga och mätbara mål för verksamheterna. 
 • Aktivt efterfråga förbättringsförslag från medarbetarna.


 
 

 

torsdag 11 september 2014

Gör ER-sjön/Bjurbäcksområdet till Emmabodas Central Park


Illustration: Eva Regin Johnston. Bilden ska ses som en inspirerande tankebild, inte som ett exakt förlag.


Området runt Bjurbäcken och ER-sjön erbjuder stora möjligheter till rekreation och är en stor tillgång för kommunen. Moderaterna har ambitionen att utveckla området till något ännu bättre – en naturlig samlingsplats och ett centrum för både spontanaktivitet och organiserade aktiviteter. Vi presenterar tre konkreta förslag som ett första steg i denna ambition.
 
– Bekanta utifrån som besöker Emmaboda för första gången är ofta imponerade över att vi har ett sådant här fint och naturskönt område mitt i Emmaboda. De blir nästan lite överraskade efter att ha sett andra delar av centrum. Samtidig är de förvånade över att det inte är fler människor som använder området. Det här vill vi ändra på, säger Sten Olof Johansson (M).
 
 
Moderaterna vill:
 • Rusta upp och utveckla lekparken till en ännu mer spännande och trygg plats för både barn och vuxna. Många föräldrar efterlyser ett annat underlag än sand och någon form av stängsel mot sjön och vägen.
 • Förse området med fler rast- och sittplatser. Många äldre som bor i området vill se en sådan förbättring. 
 • Tillsammans med ideella krafter och föreningslivet, till exempel Emmaboda samhällsförening, gemensamt ta fram en plan för hur vi ska utveckla området. Om vi ska locka till organiserade aktiviteter och spontanaktiviteter måste vi göra föreningslivet och invånarna delaktiga i områdets utveckling.  
 
– Att vilja göra Bjurbäcken/ER-sjön till en småstadsvariant av Central park låter kanske lite storvulet, men det är en kul tankebild att jobba utifrån, säger Sten Olof Johansson.
 
 
 


 

 

 

 

Medborgarförslag och motioner

Korta handläggningstider för medborgarförslag och motioner skall alltid eftersträvas. Kvalitet och uttryckssätt i svar, framförallt när det gäller medborgarförslag, skall vara tydligt, sakligt och med respekt för förslagsställaren.

Moderaterna vill: 
 • Att medborgarförslag skall inom 2 månader erhålla en redovisning över vart det kommer att behandlas och vem som är ansvarig. Slutligt svar ska lämnas inom sex månader. 
 • Att motioner från politiker skall besvaras senast inom 12 månader. 
 • Ta fram en plan för ökad medborgardialog.
Fram till valet presenterar vi delarna i vårt handlingsprogram i olika inlägg här på bloggen. Du hittar hela programmet under fliken Vår politik.